Bez tytułu 1Regulamin serwisu internetowego zdamy.pl

 1. Firma ERIM nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń oraz innych materiałów, umieszczanych w serwisie zdamy.pl
 2. Odpowiedzialność za treść ogłoszeń oraz innych materiałów ponoszą osoby, które je dodają
 3. Ogłoszenia mogą dotyczyć wyłącznie ofert szkół wyższych, ofert szkół policealnych, korepetycji
 4. W osobnym regulaminie, są określone wszytskie zasady dotyczace przynawania, odbierania oraz ubiegania się o CERTYFIKAT ZDAMY.PL - STRONA PRZYJAZNA MŁODZIEŻY
 5. Nie zamawianych materiałów, czy ogłoszeń nie zwracamy
 6. Serwis zdamy.pl nie pobiera żadnych opłat za umieszczanie ogłoszeń
 7. Ogłoszenia oraz materiały edukacyjne, przeznaczone do umieszczenia w serwisie zdamy.pl zostaną w nim umieszczone, po zaakceptowaniu ich treści przez moderatora serwisu
 8. Moderator serwisu zdamy.pl, może bez podania przyczyn odstąpić od umieszczenia ogłoszenia, bądź materiału edukacyjnego w serwisie zdamy.pl
 9. Po wypełnieniu odpowiedniego formularza, ogłoszenie lub materiał edukacyjny zostaną umieszczone w serwisie zdamy.pl (po uprzedniej akceptacji przez moderatora) w ciągu kilku dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionego formularza, chyba że ukaże się informacja na stronie, iż z określonych przyczyn działalność danego działu strony jest zawieszona
 10. Osoby, które umieszczają materiały edukacyjne w serwisie zdamy.pl, zachowują pełnię praw autorskich do tych materiałów
 11. Osoby, które chcą umieścić materiały edukacyjne w serwisie zdamy.pl muszą posiadać pełnię praw autorskich do tych materiałów, umieszczenie tych materiałów w serwisie odbywa się na odpowiedzialność osób ich dostarczających
 12. Chęć modyfikacji lub skasowania istniejącego ogłoszenia lub materiału promocyjnego musi być wyrażona poprzez list e-mail na odpowiedni dla danej kategorii adres (zakładka Kontakt), w liście tym należy wskazać, które dane powinny być zmienione lub nakazać skasowanie ogłoszenia lub materiału edukacyjnego
 13. Modyfikacja lub skasowanie ogłoszenia, bądź materiału edukacyjnego nastąpi w ciągu kilku dni od daty otrzymania listu e-mail o odpowiedniej treści, chyba że ukaże się informacja na stronie, iż z określonych przyczyn działalność danego działu strony jest zawieszona
 14. Ogłoszenia lub materiały edukacyjne mogą być usunięte ze strony serwisu zdamy.pl bez podanaia przyczyny, w dowolnym czasie
 15. Ogłoszenia będą pojawiały się w kolejności ich napływania
 16. Treść ogłoszeń musi być zgodna z polskim prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami, które obowiązują w Polsce
 17. Ewentualne reklamacje powinny być składane pisemnie na adres siedziby firmy ERIM (podany w zakładce Kontakt), reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni od daty jej wpłynięcia, o jej rozstrzygnięciu Użytkownik zostanie poinformowany pisemnie
 18. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie za pośrednictwem poczty e-mail informacji handlowej przez firmę ERIM (w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla wewnętrznych celów serwisu zdamy.pl (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 133 poz. 883). W osobnym liście e-mail Użytkownik może zażądać zmiany, bądź usunięcia jego osoby z bazy danych serwisu zdamy.pl
 19. Regulamin obowiązuje od dnia jego zamieszczenia w serwisie zdamy.pl

REGULAMIN PROJEKTU "STRONA DLA SZKOŁY"

 1. Oferta "Strona dla szkoły" przeznaczona jest wyłącznie dla szkół wszystkich rodzajów i typów oraz dla przedszkoli, zwanych dalej "Szkołami"
 2. Szkoła wykupująca abonament w ramach oferty "Strona dla szkoły" jednocześnie akceptuje niniejszy regulamin
 3. Firma ERIM nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na stronach administrowanych przez Szkoły, które powstały w ramach oferty "Strona dla szkoły"
 4. Strony, które powstały w ramach oferty "Strona dla szkoły" pozostają własnością firmy ERIM, w ramach rocznego abonamentu Szkoły mają prawo nimi odpowiednio administrować, w ramach udostępnionych im panelów administracyjnych
 5. Abonament roczny w ofercie "Strona dla szkoły" wynosi 100 złotych netto (123 złote brutto) i uprawnia on do administrowania wybraną przez siebie subdomeną domeny zdamy.pl lub edu2.pl (o ile nie była ona wcześniej zajęta lub wyłączona z oferty "Strona dla szkoły") w ramach udostępnionych im panelów administracyjnych
 6. Każda Szkoła może mieć dowolną liczbę wykupionych abonamentów w ofercie "Strona dla szkoły"
 7. Po wypełnieniu odpowiedniego formularza zgłoszeniowego, Szkoła jest zobowiązana do wniesienia opłaty. Po jej zaksięgowaniu przez firmę ERIM, firma ERIM ma siedem dni roboczych na uruchomienie wskazanej w formularzu zgłoszeniowym subdomeny oraz na przesłanie na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail wszystkich niezbędnych do poprawnego administrowania subdomeną danych, dotyczących panelu administracyjnego oraz adresu e-mail (pojemność konta e-mail: 50MB), którego konstrukcja nazwy jest następująca: wybrana_nazwa_subdomeny@zdamy.pl (lub wybrana_nazwa@edu2.pl). Ten adres e-mail może być używany przez Szkołę w trakcie trwania abonamentu
 8. Jedyną akceptowalną formą płatności za administrowanie stroną w ramach oferty "Strona dla szkoły" jest przelew na konto według danych z faktury pro-forma, która generuje się automatycznie po złożeniu zamówienia
 9. Szkoła jest zobowiązana do zachowania w tajemnicy loginów i haseł, które zostają jej udostępnione po wykupieniu usługi w ramach abonamentu
 10. W przypadku, gdy strona administrowana przez Szkołę w ramach oferty "Strona dla szkoły" będzie zawierała treści niezgodne z polskim lub międzynarodowym prawem lub treści o charakterze erotycznym, wówczas niezwłocznie po uzyskaniu informacji o tym fakcie, firma ERIM może zablokować taką stronę. Po usunięciu niewłaściwych treści przez Szkołę strona może być przywrócona
 11. Firma ERIM nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu stron w ramach oferty "Strona dla szkoły", które spowodowane są awarią serwera, na którym znajdują się te strony lub spowodowane są innymi czynnikami niezależnymi od firmy ERIM
 12. W przypadku, gdyby przerwa w wyświetlaniu strony, administrowanej przez Szkołę w ramach abonamentu była dłuższa niż 10 kolejno następujących po sobie dni, z winy firmy ERIM, bądź z winy dostawcy usługi hostingowej, wówczas Szkoła ma prawo do odstąpienia od abonamentu oraz do otrzymania zwrotu proporcjonalnej części abonamentu, w stosunku do niewykorzystanego czasu trwania abonamentu
 13. Szkoła, która chce przedłużyć abonament o kolejny rok (ew. o kolejne lata) musi, w dowolnym czasie trwania tego abonamentu, ale przed upływem siedmiu dni roboczych przed końcem trwania danego abonamentu, zalogować się do swojego panelu administracyjnego, następnie pobrać fakturę pro-forma i dokonać opłaty abonamentowej
 14. Po wygaśnięciu ważności danego abonamentu, firma ERIM może w dowolnym momencie wykasować subdomenę wraz z kontem e-mail, których administrowanie było przedmiotem abonamentu
 15. Szkoła nie może korzystać z udostępnionego mu adresu e-mail w celu przesyłania niezamówionych informacji przesyłanych drogą elektroniczną. W przypadku naruszenia tego punktu regulaminu, firma ERIM może nieodwołanie zablokować możliwość korzystania z danego konta e-mail
 16. W przypadku, gdy firma ERIM uzyska informację o tym, iż dane w formularzu zgłoszeniowym są nieprawdziwe lub niepoprawne, firma ERIM może zablokować subdomenę oraz konto e-mail do końca trwania abonamentu, bez zwrotu opłaty abonamenowej
 17. Ewentualne reklamacje powinny być składane pisemnie na adres siedziby firmy ERIM (ERIM ul. Andersena 15, 94-118 Łódź), reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 10 dni roboczych od daty jej wpłynięcia, o jej rozstrzygnięciu Szkoła zostanie poinformowana pisemnie
 18. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie za pośrednictwem poczty e-mail informacji handlowej przez firmę ERIM (w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla wewnętrznych celów serwisu zdamy.pl (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 133 poz. 883). W osobnym liście e-mail Szkoła może zażądać zmiany, bądź usunięcia jego osoby z bazy danych serwisu zdamy.pl

REGULAMIN PROJEKTU "STRONA DLA KOREPETYTORA"

 1. Oferta "Strona dla korepetytora" przeznaczona jest wyłącznie dla osób udzielających korepetycje, zwanych dalej "Korepetytorami"
 2. Osoba wykupująca abonament w ramach oferty "Strona dla korepetytora" jednocześnie akceptuje niniejszy regulamin
 3. Firma ERIM nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na stronach administrowanych przez Korepetytorów, które powstały w ramach oferty "Strona dla korepetytora"
 4. Strony, które powstały w ramach oferty "Strona dla korepetytora" pozostają własnością firmy ERIM, w ramach rocznego abonamentu Korepetytorzy mają prawo nimi odpowiednio administrować, w ramach udostępnionych im panelów administracyjnych
 5. Abonament roczny w ofercie "Strona dla korepetytora" wynosi 50 złotych netto (61,50 złotych brutto) i uprawnia on do administrowania wybraną przez siebie subdomeną domeny zdamy.pl (o ile nie była ona wcześniej zajęta lub wyłączona z oferty "Strona dla korepetytora") w ramach udostępnionych im panelów administracyjnych
 6. Każdy Korepetytor może mieć dowolną liczbę wykupionych abonamentów w ofercie "Strona dla korepetytora"
 7. Po wypełnieniu odpowiedniego formularza zgłoszeniowego, Korepetytor jest zobowiązany do wniesienia opłaty. Po jej zaksięgowaniu przez firmę ERIM, firma ERIM ma siedem dni roboczych na uruchomienie wskazanej w formularzu zgłoszeniowym subdomeny oraz na przesłanie na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail wszystkich niezbędnych do poprawnego administrowania subdomeną danych, dotyczących panelu administracyjnego oraz adresu e-mail (pojemność konta e-mail: 50MB), którego konstrukcja nazwy jest następująca: wybrana_nazwa_subdomeny@zdamy.pl. Ten adres e-mail może być używany przez Korepetytora w trakcie trwania abonamentu
 8. Jedyną akceptowalną formą płatności za administrowanie stroną w ramach oferty "Strona dla korepetytora" jest przelew na konto według danych z faktury pro-forma, która generuje się automatycznie po złożeniu zamówienia
 9. Korepetytor jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginów i haseł, które zostają mu udostępnione po wykupieniu usługi w ramach abonamentu
 10. W przypadku, gdy strona administrowana przez Korepetytora w ramach oferty "Strona dla korepetytora" będzie zawierała treści niezgodne z polskim lub międzynarodowym prawem lub treści o charakterze erotycznym, wówczas niezwłocznie po uzyskaniu informacji o tym fakcie, firma ERIM może zablokować taką stronę. Po usunięciu niewłaściwych treści przez Korepetytora strona może być przywrócona
 11. Firma ERIM nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu stron w ramach oferty "Strona dla korepetytora", które spowodowane są awarią serwera, na którym znajdują się te strony lub spowodowane są innymi czynnikami niezależnymi od firmy ERIM
 12. W przypadku, gdyby przerwa w wyświetlaniu strony, administrowanej przez Korepetytora w ramach abonamentu była dłuższa niż 10 kolejno następujących po sobie dni, z winy firmy ERIM, bądź z winy dostawcy usługi hostingowej, wówczas Korepetytor ma prawo do odstąpienia od abonamentu oraz do otrzymania zwrotu proporcjonalnej części abonamentu, w stosunku do niewykorzystanego czasu trwania abonamentu
 13. Korepetytor, który chce przedłużyć abonament o kolejny rok (ew. o kolejne lata) musi, w dowolnym czasie trwania tego abonamentu, ale przed upływem siedmiu dni roboczych przed końcem trwania danego abonamentu, zalogować się do swojego panelu administracyjnego, następnie pobrać fakturę pro-forma i dokonać opłaty abonamentowej
 14. Po wygaśnięciu ważności danego abonamentu, firma ERIM może w dowolnym momencie wykasować subdomenę wraz z kontem e-mail, których administrowanie było przedmiotem abonamentu
 15. Korepetytor nie może korzystać z udostępnionego mu adresu e-mail w celu przesyłania niezamówionych informacji przesyłanych drogą elektroniczną. W przypadku naruszenia tego punktu regulaminu, firma ERIM może nieodwołanie zablokować możliwość korzystania z danego konta e-mail
 16. W przypadku, gdy firma ERIM uzyska informację o tym, iż dane w formularzu zgłoszeniowym są nieprawdziwe lub niepoprawne, firma ERIM może zablokować subdomenę oraz konto e-mail do końca trwania abonamentu, bez zwrotu opłaty abonamenowej
 17. Ewentualne reklamacje powinny być składane pisemnie na adres siedziby firmy ERIM (ERIM ul. Andersena 15, 94-118 Łódź), reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 10 dni roboczych od daty jej wpłynięcia, o jej rozstrzygnięciu Korepetytor zostanie poinformowany pisemnie
 18. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie za pośrednictwem poczty e-mail informacji handlowej przez firmę ERIM (w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla wewnętrznych celów serwisu zdamy.pl (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 133 poz. 883). W osobnym liście e-mail Korepetytor może zażądać zmiany, bądź usunięcia jego osoby z bazy danych serwisu zdamy.pl

Cookies portalu Zdamy.pl

 1. Niniejsze zapisy odnoszą się do wszystkich stron internetowych należących do portalu Zdamy.pl.
 2. Portal Zdamy.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Przez używanie stron portalu Zdamy.pl wyraża Pan/Pani zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Jeżeli nie zgadza się Pan/Pani na używanie przez nas ciasteczek (cookies), prosimy zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron portalu Zdamy.pl.
 5. Wprowadzane zmiany w przeglądarce nie mają wpływu na zapisane wcześniej ciasteczka (cookies).
 6. Pliki te można usunąć za pośrednictwem ustawień przeglądarki.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika portalu Zdamy.pl i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem portalu Zdamy.pl reklamodawców oraz partnerów.
 8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl.
 9. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących ciasteczek (cookies) prosimy o kontakt na adres: webmaster@zdamy.pl.

dodajdo.com


Rachunkowość zarządcza, zarządzanie nieruchomościami.

statystyka

Totolotek Online. COPYRIGHT © ERIM , Blog marketing, MATEMATYKA, PROGRAMY MATEMATYCZNE