Kompetencje miękkie i kompetencje twarde
Nauki humanistyczne są wypierane w trakcie ostatnich lat na rzecz kierunków ścisłych. Spór o wyższość wiedzy nad sztuką trwa, tymczasem jest on pozbawiony sensu. O karierze absolwenta decydują w równej mierze zarówno konkretne umiejętności, jak i kompetencje społeczne.

Kompetencje twarde są mierzalne. Stanowią one podstawę do podjęcia jakiejkolwiek pracy zawodowej. O ich posiadaniu świadczą dyplomy i certyfikaty. Aby je zdobyć, należy wykazać się wiedzą i umiejętnościami nabytymi w trakcie nauki.

Przykłady kompetencji twardych to:

 • znajomość języków obcych,

 • obsługa programów komputerowych,

 • wiedza specjalistyczna,

 • obsługa maszyn,

 • prawo jazdy.

Kompetencje miękkie dotyczą umiejętności społecznych oraz cech psychofizycznych. Koncentrują się one na zdolności absolwenta do określania samego siebie i „zarządzania sobą”. Stanowią zespół postaw, schematów postępowania i podejmowania decyzji.Kompetencji miękkich nie potwierdzą dyplomy. Przekonać się o nich możemy jedynie w bezpośrednim kontakcie z przyszłym pracownikiem.

Przykłady kompetencji miękkich to:

 • kreatywność,

 • komunikatywność,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • odporność na stres,

 • zarządzanie czasem.

Kompetencji miękkich uczą przede wszystkim studia humanistyczne. To na nich, w odróżnieniu od kierunków ścisłych, studenci zdobywają umiejętność współpracy, przemawiania, formułowania myśli. Niemniej, aby pięknie przemawiać, trzeba mieć co powiedzieć. Nie mając nic do powiedzenia, nie zachwycimy samym językiem. Dlatego absolwent zarówno kierunków ścisłych, jak i humanistycznych powinien posiąść w trakcie nauki kompetencje z jednego i drugiego obszaru.

W tym celu uczelnie tworzą kierunki multidysyplinarne. Przykładem takich studiów jest kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania  i Administracji w Warszawie. Absolwent tego kierunku może zostać zarówno mangerem, jak i inżynierem. W trakcie studiów poznaje on wiedzę z zakresu nauk technicznych i ekonomicznych. Należą do nich:

 • umiejętność rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej,

 • umiejętność zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym i usługowym,

 • umiejętność pisania business planów,

 • umiejętność tworzenia rozwiązań technologicznych,

 • umiejętność bycia innowacyjnym w poszukiwaniu rozwiązań problemów technicznych,

 • umiejętność pracy zespołowej,

 • umiejętność stosowania informatycznych narzędzi wspomagających projektowanie, takich jak AutoCAD czy Microsoft Project,

 • znajomość różnych metod realizacji projektów inżynierskich,

 • umiejętność sporządzania harmonogramów i kosztorysów,

 • doświadczenie w stosowaniu metodyki PRINCE2,

 • umiejętność współpracy ze specjalistami z innych dziedzin,

 • zdolności przywódcze w zespołach projektowych i menedżerskich,

 • rozumienie i umiejętność stosowania norm i przepisów prawa,

 • znajomość sposobów tworzenia właściwej atmosfery w kierowanych zespołach,

 • zrozumienie potrzeby ciągłego rozwoju zawodowego,

 • poznanie możliwości podnoszenia kwalifikacji.

Tak przygotowany absolwent ma szansę odnieść sukces i wspiąć się po szczeblach kariery na najwyższe stanowisko. Solidne kompetencje twarde stanowią bazę do poszukiwania pracy, natomiast kompetencje miękkie przygotują do rywalizacji o awans.

 
stat4u